ការជម្រុញការដាំដុះដំណាំកសិកម្មដើម្បីបង្កើនជីវភាព

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖