ការគ្រប់គ្រង និង តាមដានបន្តដល់ពលករ ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសហគមន៍ ក្រោយពេលធ្វើចត្តាឡីស័ករួច

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖