ការពង្រឹងការអនុវត្តន៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ និង ការបង្កើនថ្លៃ ផាកពិន័យ

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖