ការគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូតិ៍ និង ផ្ទះល្វែង

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖