ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋឃុំរកា

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖