ដំណើការទីផ្សារចុងសប្ដាហ៍ នៃគម្រោងជម្រុញទីផ្សារកសិកម្មខ្នាតតូច (AIMS)

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Link: https://www.facebook.com/fm92.70/videos/559450714723134/