បទ ៖ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

បទ ៖ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ឹម សុភា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក​ សេក មាស
ប្រភព៖ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក