ស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងថ្ងៃផ្អាកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖