ស្ត្រីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់អះអាងថាសម្រាលបានកូនភ្លោះ១០នាក់

ស្ត្រីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់អះអាងថាសម្រាលបានកូនភ្លោះ១០នាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/4g9Arx26DyA
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ Music & News
(10.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews