ខេត្តបាត់ដំបងរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៤នាក់បន្ថែមទៀតហើយ លើពលករមកពីថៃនិងក្នុងសហគមន៍

ខេត្តបាត់ដំបងរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៤នាក់បន្ថែមទៀតហើយ លើពលករមកពីថៃនិងក្នុងសហគមន៍


អត្ថបទ លោក ភី សុខ
រាយការណ៍ និងកាត់តរ ដោយ លោក សាន់ ដារ៉ូ