រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញករណី អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន១៧នាក់

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញករណី អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន១៧នាក់ ក្នុងនោះអ្នក ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ ចំនួន១៣នាក់ និងពលករមកពីប្រទេសថៃចំនួន៤នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ខែមិថុនានេះ ។


អ្នកសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩បានជាសៈស្បើយចេញពីមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន៩នាក់ ។