ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ រហូតដល់ ៦២៤នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៨នាក់

ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ រហូតដល់ ៦២៤នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៨នាក់
Source : ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK

✍️✍️ចង់បានព័ត៌មានថ្មី សូមអញ្ជើញ Like 70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី