រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩លើពលករមកពីថៃ៥នាក់

បន្តប្រយ័ត្នបងប្អូន ! រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩លើពលករមកពីថៃ៥នាក់ក្នុងចំណោម៣០នាក់ ដែលជិះឡានយោធាមកជាមួយគ្នា
អត្ថបទ ៖ រូបភាព និង កាត់ត លោក ភី សុខ