ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស២៦នាក់ ប្រមូលផ្តុំគ្នាផឹកស៊ីនិងប្រេីប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងទីតាំងខារ៉ាអូខេ១កន្លែងនៅស្រុកកំរៀង

ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស២៦នាក់ ប្រមូលផ្តុំគ្នាផឹកស៊ីនិងប្រេីប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងទីតាំងខារ៉ាអូខេ១កន្លែងនៅស្រុកកំរៀង

ទស្សនាវិដែអូ៖https://fb.watch/5fvbSNinVd/