ផុតឱសានវាទ៣ថ្ងៃ ប្រាយុទ្ធមិនចុះចេញពីតំណែង ពួកបាតុករប្តេជ្ញាវិលមកកាន់ដងវិថីនៃក្រុងបាងកកជាថ្មី

ផុតឱសានវាទ៣ថ្ងៃ ប្រាយុទ្ធមិនចុះចេញពីតំណែង ពួកបាតុករប្តេជ្ញាវិលមកកាន់ដងវិថីនៃក្រុងបាងកកជាថ្មី
—————–
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/rqESuRJrSU0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Bangkok post
👉ប្រភព Video ៖ AP Archive , Jonathan Head
(25.10.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី