បង្ហាញផ្ទះតម្លៃ 6លានដុល្លារ ក្នុងថ្ងៃកំណើតគម្រប់អាយុ 25ឆ្នាំ

កប់! Jennie បង្ហាញផ្ទះតម្លៃ 6លានដុល្លារ ក្នុងថ្ងៃកំណើតគម្រប់អាយុ 25ឆ្នាំ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ allkpop, KBIZOOM, HYPEBEAST
👉ប្រភព Video៖ Jennierubyjane Official
(25.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere