ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​៦៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចនួន​ ០១នាក់​ ៖

ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​៦៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចនួន​ ០១នាក់​ ៖