ជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រ៨នាទីមើលអង្គរវត្ត ត្រូវចាយលុយអស់ប៉ុន្មាន?

ជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រ៨នាទីមើលអង្គរវត្ត ត្រូវចាយលុយអស់ប៉ុន្មាន?
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/l-TYYdxMUZM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Helicopters Cambodia
👉ប្រភព Video ៖ Helistar Cambodia Co., Ltd. (https://youtu.be/bkSsv8lY3e0) , 360world Traveler (https://youtu.be/etwex-Nu1Fs) , Khmer Borisouth (https://youtu.be/xn7cPDp19xk)
(12.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី