ព្រោះកូវីដ១៩ តារាថៃមួយគូរនេះ មិនបានរៀបចំពិធីធំដុំ ជួលយន្តហោះឯកជនមួយយ៉ាងរ៉ូមែនទិក