សត្វព្រាបមួយក្បាលខំហោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកចម្ងាយ ១៣.០០០ – ១៥.០០០ គីឡូម៉ែត្រ តែអូស្ត្រាលីមានគម្រោងសម្លាប់វាចោល

សត្វព្រាបមួយក្បាលខំហោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកចម្ងាយ ១៣.០០០ – ១៥.០០០ គីឡូម៉ែត្រ តែអូស្ត្រាលីមានគម្រោងសម្លាប់វាចោល
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC , KhmerRead
👉ប្រភព Video៖ CBS 17, NEWS AND MORE, Adam Archer Pigeons
(19.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere