វីដេអូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ !!! សូមបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ទទាំងអស់គ្នា 🇰🇭 #VDO

វីដេអូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ !!! សូមបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ទទាំងអស់គ្នា 🇰🇭 #VDO

Credit : ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ