ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងបាត់ដំបង

ប្រធានបទ« ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងបាត់ដំបង »


កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (26-07-2021)
Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006