អាជ្ញាធរឥណ្ឌា ទម្លាយពីអាថ៌កំបាំងធ្លាក់យន្ដហោះ Air India Expres ដឹកអ្នកដំណើរ ១៩០នាក់

អាជ្ញាធរឥណ្ឌា ទម្លាយពីអាថ៌កំបាំងធ្លាក់យន្ដហោះ Air India Expres ដឹកអ្នកដំណើរ ១៩០នាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/EvpKqBpBVmM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ BBC
(13.09.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews