យោធាចិនហៅអាម៉េរិកជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពពិភពលោក

យោធាចិនហៅអាម៉េរិកជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពពិភពលោក

យោធាចិនហៅអាម៉េរិកជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពពិភពលោក
——————
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/ayEQSXM9QgE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AP news
👉ប្រភព Video ៖ Dot Com News , US Defense Line , CGTN
(14.09.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី