ជម្រុញការចិញ្ចឹមសត្វ ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក

@ ប្រធានបទ« ជម្រុញការចិញ្ចឹមសត្វ ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (06-06-2022)
@ Call in: 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006