ផលិតផលថ្មីរបស់ Apple លែងខ្វល់រឿងភ្លេច និង បាត់របស់

ផលិតផលថ្មីរបស់ Apple លែងខ្វល់រឿងភ្លេច និង បាត់របស់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/AZDRHHO6lXE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ GSMarena , sabbay
👉ប្រភព Video៖ APPLE
(21.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
#AirTags
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews