អាជ្ញាធរពន្យល់ពីបញ្ហាផ្សែងដែលហុយអួរអាប់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះ

ទស្សនាខ្លឹមសារទាំងស្រុងតាមដំណខាងក្រោម៖

https://fb.watch/3Qcr_WNKwp/

អាជ្ញាធរពន្យល់ពីបញ្ហាផ្សែងដែលហុយអួរអាប់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះ