ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​ម៉ោង ផ្លូវ​មួយចំនួន​ក្នុង​ក្រុង​បាងកក ត្រូវ​ជន់​លិច

ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​ម៉ោង ផ្លូវ​មួយចំនួន​ក្នុង​ក្រុង​បាងកក ត្រូវ​ជន់​លិច

ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​ម៉ោង ផ្លូវ​មួយចំនួន​ក្នុង​ក្រុង​បាងកក ត្រូវ​ជន់​លិច​
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/OQvlnyNqru0
👉​ប្រភព​អត្ថបទ​៖ Thairat Newspaper
👉​ប្រភព Video ៖ chave weather – daily videos
(24.09.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​