ចំណាត់ក្រុម៖ សន្ទនាមតិ

សន្ទនាមតិ

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ចេញពីសប្បិកម្ម និង រោងចក្រនានា

@ ប្រធានបទ« ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ចេញពីសប្បិកម្ម និង រោងចក្រនានា » @ វេលាម៉ោងៈ ១១h – ១២h ថ្ងៃត្
សន្ទនាមតិ

ការវិវឌ្ឍន៍ នៃការកសាងប្រព័ន្ធលូ និងផ្លូវ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ការវិវឌ្ឍន៍ នៃការកសាងប្រព័ន្ធលូ និងផ្លូវ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង » @ វេលាម៉ោងៈ ១១h – ១២