ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ចំណេះដឹង និង ការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រី លើការសម្របសម្រួល និងតាមរយៈផ្លូវច្បាប់ ចំពោះករណីហិង្សា

@ កម្មវិធី ” កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ” កំពុងពិភាក្សាលើ ——— @ ប្រធានបទ &#822
យើងធ្វើបាន

ការផ្តល់សេវាសុខភាពដល់មាតា និង ទារក (ទិវាជាតិសុខភាពមាតា និង ទារក

@ ប្រធានបទ ” ការផ្តល់សេវាសុខភាពដល់មាតា និង ទារក (ទិវាជាតិសុខភាពមាតា និង ទារក)” @ វេលាម៉ោ
យើងធ្វើបាន

ការបង្ការទប់ស្តាត់ អំពើរំលោភបំពាន និង កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ លើស្រ្តី និង កុមារ

@ ប្រធានបទ ” ការបង្ការទប់ស្តាត់ អំពើរំលោភបំពាន និង កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ លើស្រ្តី និង កុមារ&#822