ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ការរាយការណ៍ ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និង តួនាទីគណៈកម្មការស្ត្រី និង កុមារ

@ ប្រធានបទ ” ការរាយការណ៍ ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និង តួនាទី ” @ វេលាម៉ោងៈ 11h – 1
យើងធ្វើបាន

ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

@ ប្រធានបទ ” ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ” @ វេល
ទេសចរណ៍

ការផ្តល់ជំនាញ និង មុខរបរ ដល់ស្រ្តី និង ជនក្រីក្រ ក្នុងវិស័យសេវាកម្មទេសចរណ៍

@ ប្រធានបទ ” ការផ្តល់ជំនាញ និង មុខរបរ ដល់ស្រ្តី និង ជនក្រីក្រ ក្នុងវិស័យសេវាកម្មទេសចរណ៍ &#8221
យើងធ្វើបាន

តើការចិញ្ចឹម និង ស្រលាញ់កូនលំអៀង បង្កផលអវិជ្ជមាន និងវិជ្ជមានដូចម្តេច?

@ ប្រធានបទ ” តើការចិញ្ចឹម និង ស្រលាញ់កូនលំអៀង បង្កផលអវិជ្ជមាន និងវិជ្ជមានដូចម្តេច? ” @ វ