ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ការដោះស្រាយ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​របស់​មន្ត្រី​ប៉ូលិស​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន

នៅ​តាម​ភូមិ​ក្នុង​តំបន់​ជនបទ​ប្រទេស​កម្ពុជា គេ​រំពឹងថា ជាទូទៅ​ស្ត្រី​ត្រូវ​រាយការណ៍​ករណី​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ទៅកាន់​មេភូមិ បន្ទាប់​មក​មេភូមិ​រាយការណ៍​បន្ត​ទៅ​ប៉ូលីស ឬ ក៏​ស្ត្រី​នោះ​រាយការណ៍​
យើងធ្វើបាន

ស្រី្ត​ដែល​រង​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​អាច​ប្រឈម​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​ជម្ងឺផ្លូវចិត្

ភាព​តានតឹង​ចិត្ត ឬ ក៏​ជម្ងឺផ្លូវចិត្ត​គឺ​ជា​ជម្ងឺ​ម្យ៉ាង​ដែល​គេ​មិន​អាច​មើលឃើញ ហើយ​វា​តែងតែ​កើតមាន​ឡើង​ចំពោះ​ស្ត្រី​ដែល​រង​ហិង្សា​ក្នុង​ក្នុង​គ្រួសារ លោក ដាំ ប៉ូ​លី ប្រធាន​ផ្នែក​