បន្ទាប់ពីជោគជ័យជាមួយថ្នាំបង្ការកូវីដ ក្រុមហ៊ុន BioNTech កំពុងផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺមហារីក

បន្ទាប់ពីជោគជ័យជាមួយថ្នាំបង្ការកូវីដ ក្រុមហ៊ុន BioNTech កំពុងផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺមហារីក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/b1_ndzQUB5Q
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Star
👉ប្រភព Video៖ Sky News , WION , DW News , Al Jazeera English , University of Louisville , The Straits Times
(24.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere