ប្រទេសអង់គ្លេសបានព្រមានឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន និង ការការពារនូវកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិន

ប្រទេសអង់គ្លេសបានព្រមានឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន និង ការការពារនូវកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/wkTYsvXD8tU
👉ប្រភព Video៖ Learn Engineering , WION , Defense Flash News , Al Jazeera English , CGTN , South China Morning Post , Newsthink
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Telegraph
(16.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere