ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ បាន​ជូនដំណឹង​មក​ថា រាជរដ្ឋាភិបាល​ថៃ

ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ បាន​ជូនដំណឹង​មក​ថា រាជរដ្ឋាភិបាល​ថៃ បាន​បន្ត​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រាអាសន្ន​រយៈពេល​មួយ​ខែ​ទៀត ដើម្បី​បន្ត​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ នៅ​ប្រទេស​ថៃ​
#TVK​