បុគ្គលិក​វិទ្យុ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​បាត់ដំបង ចំការ​ចេក ត្រៀម​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០២០

 

បុគ្គលិក​វិទ្យុ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​បាត់ដំបង ចំការ​ចេក ត្រៀម​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០២០