អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំទីតាំងធ្វើចត្តាឡីស័ក ប្រចាំនៅច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃ

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំទីតាំងធ្វើចត្តាឡីស័ក ប្រចាំនៅច្រកព្រំដែន​រវាង​កម្ពុជាថៃ រួចរាល់ហើយ​ដើម្បីត្រៀម​ទទួលពលករ​ខ្មែរដែល​អាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមក

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/OAqASHk654w
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ លោក ភី សុខ
👉ប្រភព Video៖ មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង
(21.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere