ស្រ្តីមុខសញ្ញាបន្លំនិងលួចជើងចាស់ ប្រើល្បិចទិញចេកបន្លំយកលុយមួយកាបូបសរុបខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ ត្រូវក្របួចជាប់

ស្រ្តីមុខសញ្ញាបន្លំនិងលួចជើងចាស់ ប្រើល្បិចទិញចេកបន្លំយកលុយមួយកាបូបសរុបខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ ត្រូវក្របួចជាប់