វីឌីអូ អគ្គិភ័យផ្ទុះឆេះរោងចក្រគីមីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា

វីឌីអូ អគ្គិភ័យផ្ទុះឆេះរោងចក្រគីមីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/UsO_p7OQyuM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Sputnik
👉ប្រភព Video៖ Rahul Upadhyay , IndiaTV , ETV Bharat
(15.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere