ជនរំលោភកុមារ ត្រូវបានវាយ១៤៦រំពាត់ និងបានដួលហើយសុំការសណ្តោសប្រណី

ជនរំលោភកុមារ ត្រូវបានវាយ១៤៦រំពាត់ និងបានដួលហើយសុំការសណ្តោសប្រណី

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/BhLOwZwbedw
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ dailymail
👉ប្រភព Video៖ VICE News
(28.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere