ប្រទេសចិន ចាប់ផ្ដើមសាងសង់កន្លែងបាញ់ Rocket ទី៥ របស់ខ្លួនដែលមានសមត្ថភាពលើសមុន

ប្រទេសចិន ចាប់ផ្ដើមសាងសង់កន្លែងបាញ់ Rocket ទី៥ របស់ខ្លួនដែលមានសមត្ថភាពលើសមុន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/0XNhw-Lc–E
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Asianone , Reuters
👉ប្រភព Video៖ CCTV 中文 , SciNews , scmp , CGTN , United Launch Alliance
(12.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere