ការដំឡើងសាច់ដុំរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ បានធ្វើឱ្យកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែមានការប្រុងប្រៀប

ការដំឡើងសាច់ដុំរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ បានធ្វើឱ្យកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែមានការប្រុងប្រៀប
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/DASIFmSX0Ig
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Big News Network
👉ប្រភព Video៖ WION , Reuters , US GEGE , Games World , Dot Com News
(28.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews