មហាយក្សចិនច្រានចោលការលើកឡើងថាខ្លួនជាអ្នកគាំទ្រការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

មហាយក្សចិនច្រានចោលការលើកឡើងថាខ្លួនជាអ្នកគាំទ្រការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/-OkWa8mWHdc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video ៖ Al Jazeera English , Sharjah24 News , The Straits Times , AFP News Agency
(05.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere