ចិនសាកល្បងបាញ់​ហ្វូងដ្រូន​អត្តឃាត​ចេញពី​រថយន្តនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រ

ហ្វូងដ្រូន​អត្តឃាត​ចេញពី​រថយន្តនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រ

—————–
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/G3ghPzT3FsY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ scmp
👉ប្រភព Video ៖ Breaking News TV , shota sabauri
(16.10.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី