ប្រទេសចិនបើកការលុកលុយទ្រង់ទ្រាយធំមកលើកោះតៃវ៉ាន់ទៀតហើយ បន្ទាប់ពីការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេស G-7

ប្រទេសចិនបើកការលុកលុយទ្រង់ទ្រាយធំមកលើកោះតៃវ៉ាន់ទៀតហើយ បន្ទាប់ពីការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេស G-7
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/j66JZFIcrm4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Big News Network
👉ប្រភព Video៖ Global News , TRT World Now , WION , Dot Com News , Military Today News
(21.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews