គួរអោយអាសូរ! ប្រធានច្រកទ្វាតំបន់ព្រំដែន អូរអន្លក់ ស្លាក់អាហារស្លាប់

គួរអោយអាសូរ! ប្រធានច្រកទ្វាតំបន់ព្រំដែន អូរអន្លក់ ស្លាក់អាហារស្លាប់