ទ្រាំមិនបាន បុរសដែលឈរថើប Christine មុនស្លាប់ ចេញមកទម្លាយការពិតមួយនេះ!

ទ្រាំមិនបាន បុរសដែលឈរថើប Christine មុនស្លាប់ ចេញមកទម្លាយការពិតមួយនេះ!

👉ព័ត៌មានទី១៖ https://fb.watch/2R5owU19NC/
👉ព័ត៌មានទី២៖ https://fb.watch/2Rha6DmCh_/
👉ព័ត៌មានទី៣៖ https://fb.watch/2SoMc8v4Ix/
👉ព័ត៌មានទី៤៖ https://fb.watch/2TBraQRbZo/
👉ព័ត៌មានទី៥៖ https://fb.watch/2TLybZAC3d/
👉ព័ត៌មានទី៦៖ https://fb.watch/2YP3ev1au3/
👉ព័ត៌មានទី៧៖ https://fb.watch/2ZaOd7a3Z_/
👉ព័ត៌មានទី៨៖ https://fb.watch/2ZfjveWNTd/
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Kv75UTwasF0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Yahoo
👉ប្រភព Video៖ LATEST CHIKA KONEK , GMA News , CNN Philippines , ABS-CBN News
(12.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី