ជនខិតខូចនៅតែបន្តកាប់ទន្រ្ទាន ព្រៃលិចទឹក នៅស្រុកមោងឬស្សី ឥតឈប់ឈរ បើទោះអភិបាលខេត្ត មានវិធានការរឹតបន្តឹងក្តី

 

https://fb.watch/5K269IAC2F/

ជនខិតខូចនៅតែបន្តកាប់ទន្រ្ទាន ព្រៃលិចទឹក នៅស្រុកមោងឬស្សី ឥតឈប់ឈរ បើទោះអភិបាលខេត្ត មានវិធានការរឹតបន្តឹងក្តី