រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបិទខ្ទប់ព្រំប្រទល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបិទខ្ទប់ព្រំប្រទល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ