ការអភិរក្សតំបន់ព្រៃលិចទឹក ជាជម្រកត្រីពង

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖