សាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង លើកពេលប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងគំរាមថានឹងសម្លាប់ភ្នាក់ងារកាសែតកោះសន្តិភាពម្នាក់

សាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង លើកពេលប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងគំរាមថានឹងសម្លាប់ភ្នាក់ងារកាសែតកោះសន្តិភាពម្នាក់